Thursday, May 18, 2006

Lauftagebuch April-Mai

29.4.: 6k 4700m: 17:42
30.4.: 4k (hilly)
May/5月:
1.: 12k 10000m: 37:47
2.: 5k (hilly)
3.: 0k
4.: 5k (hilly)
5.: 0k
6.: 7k 5400m: 19:51
7.: 11k 10000m: 38:29
8.: 9k (hilly)
9.: 0k
10.: 10k/ 2x400/1610: 5:34/5x800: 2:46/2:46/2:45/2:42/2:43
11.: 60min. gym
12.: 7k
13.: 45min. gym
14.: 21k
15.: 8k/ 5x400 av.: 79 / 20k bike
16.: 60min. gym/20k bike
17.: 12k/ 6x1000 (6:30)/ 3:27/3:27/3:27/3:28/3:28/3:26
18.: 7k
19.: 1h gym
20.: 8k - 5x400/av. : 92
21.: 5k, 25k bike
22.: 0k
23.: 30min. gym
24.: 0k
25.: 5k
26.: 0k
27.: 7k - 200/400/400/400/2 - 42/85/83/84/40
28.: Arakawa Ekiden - 荒川駅伝
14k - 10k: 38:55 (muddy!!)
29.: 10k
30.: 30min gym
31.: 13k - 5000: 18:54/3000: 10:55

No comments: